Usein kysytyt kysymykset: lomautukset ja irtisanomiset koronavirusepidemian aikana

31.3.2020

1. Onko lainsäädäntöä koronavirusepidemian myötä muutettu lomautusten helpottamiseksi?

Eduskunta hyväksyi 30.3.2020 mm. työsopimuslakiin ja yritysten yt-lakiin ehdotetut väliaikaiset muutokset. Työsopimuslakia on muutettu mm. lomautusilmoitusajan ja määräaikaisten lomauttamisen osalta ja yritysten yt-lakia yhteistoimintamenettelyn osalta.

Muutokset tulevat voimaan 1.4.2020 ja ne ovat voimassa 30.6.2020 asti.

Muutokset eivät koske julkista / kuntasektoria.

Alla olevat vastaukset on päivitetty väliaikaisesti muutetun lainsäädännön mukaiseksi.

2. Työni on vähentynyt koronavirusepidemian takia. Voiko työnantaja lomauttaa minut?

Koronavirusepidemia voi muodostaa lomautusperusteen. Automaattista se ei kuitenkaan ole, vaan lainsäädännössä asetettujen kriteerien on täytyttävä myös koronavirusepidemian aikana.

Lomauttaminen on mahdollista sekä taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella että silloin, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta voida kohtuudella järjestää.  Tilapäisyydestä on kyse, jos lomautuksen arvioidaan kestävän enintään 90 päivää.

Suomen hallitus on vedonnut kuntiin, jotta ne eivät lomauttaisi henkilöstöään koronavirusepidemian aikana. Jyty ei hyväksy kuntasektorin henkilöstön lomauttamista tässä tilanteessa.

3. Mitä lomauttaminen tarkoittaa?

Lomautus tarkoittaa työn tekemisen ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Työsuhde jatkuu lomautuksen päätyttyä entisen kaltaisena.  

Lomautus voidaan toteuttaa myös osittaisena, eli lyhentämällä työaikaa tai vähentämällä viikoittaisten työpäivien määrää.

4. Kuinka pitkät yt-neuvottelut ennen lomautusta on käytävä?

Sekä yksityisellä että kuntasektorilla on annettava kirjallinen neuvotteluesitys viimeistään viisi päivää ennen yt-neuvotteluiden alkamista. Sen jälkeen on käytävä yt-neuvottelut.

Yksityinen sektori

Säännöllisesti vähintään 20 henkeä työllistävän yksityissektorin työnantajan on ennen lomauttamista käytävä yhteistoimintaneuvottelut, joiden kesto on väliaikaisella lainsäädännöllä lyhennetty viiteen päivään.

Neuvotteluaika voidaan lyhentää em. viiteen päivään myös silloin, kun yt-neuvottelut ovat väliaikaisen lainsäädännön voimaantullessa olleet jo meneillään. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi lukea hyväksi neuvotteluajan myös siltä osin, kuin neuvotteluita on käyty ennen lain voimaantuloa.

Muutos koskee vain lomautuksia. Jos vähentäminen voi johtaa irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin, neuvotteluaika on edelleen 14 päivää tai 6 viikkoa riippuen vähentämisten määrästä.  

Julkinen / kuntasektori

Väliaikainen muutos yt-neuvotteluiden lyhentämistä ei koske julkista sektoria.

Kunnallisen työnantajan on ennen lomautuksia käytävä yhteistoimintaneuvottelut, joiden vähimmäiskesto on 14 päivää.

5. Voidaanko yt-neuvotteluiden aikataulusta poiketa?

Kuntien yt-lain 15 §:n ja yritysten yt-lain 60 §:n mukaan yhteistoimintaneuvottelujen käymistä voidaan poikkeuksellisesti erityisen painavista syistä lykätä, jolloin lomautuksesta voidaan ilmoittaa jo ennen yt-neuvotteluita. Yt-neuvottelut on käynnistettävä viivytyksettä, kun perustetta poiketa neuvotteluvelvollisuudesta ei enää ole.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat olleet yhtä mieltä siitä, että koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, voisi muodostaa yritysten yt-lain 60 §:ssä säädetyn poikkeustilanteen.

Kuntien yt-laista ei ole vastaavaa linjausta. Jytyn kanta on, ettei kuntien yt-lain 15 §:ä voida tässä tilanteessa soveltaa.

6. Mikä on lomautusilmoitus ja koska se on annettava?

Yt-neuvotteluiden päätyttyä työnantajan on ilmoitettava työntekijälle lomautuksesta etukäteen annettavalla lomautusilmoituksella.

Yksityinen sektori

Väliaikaisella lainsäädännöllä yksityisen sektorin lomautusilmoitusaika on lyhennetty viiteen päivään, mikäli työehtosopimuksella ei ole sovittu pidemmästä tai lyhyemmästä ilmoitusajasta. Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle tiedoksi henkilökohtaisesti (tai kirjeitse/sähköisesti) viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.

Julkinen / kuntasektori

Väliaikaiset muutokset eivät koske julkista sektoria.

Kuntasektorilla lomautusilmoitusaika on KVTES:n mukaisesti yksi kuukausi.

7. Työskentelen yksityisellä sektorilla. Työnantaja antoi minulle lomautusilmoituksen jo ennen väliaikaisen lain voimaantuloa. Ilmoituksen mukaan lomautus alkaa 14 vuorokauden kuluttua. Voiko työnantaja silti nopeuttaa lomautusaikataulua?

Yksityinen sektori

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän sen jälkeen, kun lomautusilmoituksen antamisesta on kulunut vähintään viisi päivää, vaikka lomautusilmoitus olisi annettu jo ennen väliaikaisen lain voimaantuloa. Edellytyksenä on, että lomautus alkaa väliaikaisen lain voimassa ollessa.

Lomautusilmoitusajan lyhentämisestä on ilmoitettava työntekijälle viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä.

Julkinen / kuntasektori

Väliaikainen muutos ei koske julkista sektoria.

Kuntasektorin lomautusilmoitusaika on 1 kuukausi.

8. Työnantaja ilmoitti keskeyttävänsä palkanmaksun 14 päivän kuluttua. Onko se sama asia kuin lomautus?

Palkanmaksun keskeyttäminen 14 päivän kuluttua ja lomautus ovat kaksi eri asiaa.

Palkanmaksun keskeyttäminen perustuu työsopimuslain 2 luvun 12 pykälään, jonka mukaan työntekijällä on oikeus saada palkkansa enintään 14 päivältä silloin, kun hän on estynyt tekemästä työtään työpaikkaansa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä ja työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi.

Jotta palkanmaksun keskeyttäminen olisi mahdollista, on työnteon estyttävä kokonaan. Säännöstä voidaan soveltaa vain, jos työntekijällä ei ole etätyömahdollisuutta eikä valtioneuvoston päätösten seurauksena myöskään mahdollisuutta työskennellä omalla työpaikallaan tai työnantajan muissakaan tehtävissä. Jytyn kannan mukaan em. edellytykset eivät lähtökohtaisesti täyty kuntasektorilla.

Huom. Se, että työnantajalle aiheutuu koronavirusepidemiasta taloudellista ahdinkoa tai esimerkiksi asiakkaiden vähyyttä, ei tarkoita työnteon estymistä. Em. palkanmaksun keskeytymisen säännöstä ei voida näissä tilanteissa soveltaa mutta työntekijä voidaan lomauttaa normaalilla lomautusmenettelyllä silloin, kun lomautusperusteet täyttyvät.

Jos palkanmaksu keskeytetään työnteon estyttyä kokonaan, kyseessä on työttömyysturvalain näkökulmasta lomautukseen rinnastettava tilanne ja palkanmaksun päätyttyä muodostuu oikeus työttömyyskorvaukseen. Ilmoittaudu heti työnteon keskeydyttyä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

9. Olen määräaikaisessa työsuhteessa, voidaanko minut lomauttaa?

Yksityinen sektori

Työsopimuslain väliaikaisen muutoksen mukaan myös määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa.

Julkinen / kuntasektori

Väliaikainen muutos ei koske julkista sektoria.

Kunnallinen työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän ainoastaan silloin, kun tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.  

10. Työnantaja ehdottaa, että sovimme yhdessä lomauttamisestani, jotta voin jäädä kotiin lapseni kanssa. Kannattaako tällainen sopimus tehdä?

Lomautus on aina työnantajan yksipuolinen toimenpide, joten lomautuksesta ei kannata sopia.

Sopimalla omasta lomauttamisesta työntekijällä on riski siitä, että ei saa työttömyyskassasta ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Älä siis tee sopimusta lomautuksesta, vaan edellytä työnantajan yksipuolisesti antamaa lomautusilmoitusta.  

11. Olen ollut alkuvuoden sairauslomalla ja se jatkuu pääsiäiseen. Sain tänään ilmoituksen lomautuksesta. Voidaanko minut lomauttaa, vaikka olen sairauslomalla?

Poissaoloon sovelletaan sitä perustetta, jonka nojalla olet ensisijaisesti pois työstä. Tätä kutsutaan aikaprioriteettiperiaatteeksi.

Koska sairauslomasi on alkanut ennen lomautusilmoituksen vastaanottamista, on ensisijainen poissaoloperusteesi sairausloma. Saat siltä ajalta normaalisti sairausajan palkan. Lomautus voi alkaa vasta sairauslomasi päätyttyä.

Jos olisit ensin saanut lomautusilmoituksen ja vasta sen jälkeen sairastunut, olisi ensisijainen poissaoloperusteesi lomautus, jolloin lomautus alkaisi ilmoitetun mukaisesti.

12. Työnantajani purki sopimukseni koeajalla vedoten koronaviruksen aiheuttamiin taloudellisiin ongelmiin työpaikalla. Saako näin tehdä?

Yksityinen sektori

Työsopimuslain väliaikaisella muutoksella on poikkeuksellisesti mahdollistettu koeaikapurku tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Pyydä tämän syyn yksilöintiä koeaikapurkuilmoitukseen.

Työnantajan tulee ennen koeaikapurkua selvittää, olisiko työntekijälle tarjolla jotain muuta hänen koulutustaan ja kokemustaan vastaavaa työtä.

Julkinen / kuntasektori

Väliaikainen muutos ei koske julkisen sektorin työnantajia. Koeaikapurku ei ole mahdollinen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

13. Työnantajani irtisanoi minut koronaepidemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen takia. Työnantaja mainitsi takaisinottovelvoitteesta. Mikä se on?

Työntekijän takaisin ottaminen tarkoittaa työnantajan velvollisuutta tarjota työtä tuotannollisilla / taloudellisilla syillä irtisanomalleen työntekijälle, mikäli työnantaja tarvitsee uuden työntekijän samoihin tai samankaltaisiin töihin kuin mitä irtisanottu työntekijä teki.

Yksityinen sektori

Yksityisellä sektorilla takaisinottoaikaa on pidennetty väliaikaisesti yhdeksään kuukauteen. Mikäli työntekijän työsuhde on päättynyt koronaepidemiasta johtuvista taloudellisista syistä, on työnantajalla takaisinottovelvoite yhdeksän kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Julkinen / kuntasektori

Väliaikainen muutos ei koske julkista sektoria. Kuntasektorilla takaisinottoaika ei muutu eli se on työsuhteen pituudesta riippuen neljä tai kuusi kuukautta.

14. Voidaanko luottamusmies lomauttaa?

Luottamusmiehen voi lomauttaa ainoastaan, jos hänen tekemänsä työ loppuu kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää mitään muuta ammattitaitoa vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä. Lähtökohta on, että luottamusmies lomautetaan viimeisenä.

15. Tänään on ensimmäinen lomautuspäiväni – mitä minun pitää tehdä?

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään lomautuksesi ensimmäisenä päivänä. 

16. Miten lomautus vaikuttaa vuosiloman kertymiseen?

Kuntasektorilla lomautus on vuosilomien kertymisen kannalta työssäolon veroista aikaa enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan.

Yksityissektorilla sovelletaan pääsääntöisesti vuosilomalakia, jonka mukaan vuosilomaa kertyy lomautuksen aikana 30 ensimmäiseltä työpäivältä.

Jos lomautus on osa-aikainen eli se on toteutettu työaikaa lyhentämällä, kertyy vuosilomaa enintään kuudelta kuukaudelta kerrallaan.