YT-laki uudistuu

2.11.2021

Yhteistoimintalain uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle käsittelyyn 30.9.2021. Lain uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2022. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Ajatuksena on myös muuttaa lain mainetta ns. irtisanomislaista varsinaisen yhteistoiminnan eli yhdessä tekemisen suuntaan.

Uusi YT-laki muodostuisi jatkossa kolmesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen osa sisältäisi jatkuvan vuoropuhelun edellyttämisen työnantajan ja henkilöstön välillä. Työnantajan ja henkilöstön välillä olisi käytävä pääsääntöisesti vähintään 4 kertaa vuodessa keskustelutilaisuus/vuoropuhelu, jossa käytäisiin läpi esim. yrityksen taloudellinen tilanne, henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet sekä työhyvinvoinnin ylläpitäminen. Nykyinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma päivittyy yhteistyössä laadittavaksi työyhteisön kehittämissuunnitelmaksi.

Toinen osa yhteistoimintalaista käsittää kaikkia muutostilanteita koskevat neuvottelu- ja tiedonantovelvoitteet. Muutostilanteilla tarkoitetaan sekä irtisanomisperusteen vaativia toimenpiteitä että työnjohto-oikeuteen kuuluvia olennaisia muutoksia esim. työn järjestelyissä. Selkeytyksenä pykälätekstiin on kirjattu suoraan maininta käydä muutosneuvottelut myös niissä tilanteissa, joissa irtisanomisperusteella toteutetaan yksipuolisesti olennainen muutos työsuhteen ehtoihin. Tämä vastaa nykyistä oikeuskäytäntöä eli YT-neuvottelut on käytävä ns. pidemmän kaavan kautta niissäkin tilanteissa, joissa irtisanomisaikaa noudattaen muutetaan työsuhteen ehtoa, eikä pelkästään irtisanottaessa koko työsuhde.

Kolmas osa yhteistoiminlakia muodostuisi nykyisestä hallintoedustajaa koskevasta laista. Kyseinen laki muodostaisi jatkossa yhteistoiminlain 5 luvun ja säännöksiä sovellettaisiin edelleen vain yli 150 työntekijän yritykseen. Sisällön puolesta asiat pysyisivät pääosin ennallaan, ainoastaan toimielimeen lisättäisiin laadullinen vaatimus. Jatkossa henkilöstön edustus tulee toteuttaa toimielimessä, joka tosiasiallisesti käsittelee tärkeitä liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä.